Centrale cliëntenraad (CCR)

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Siza behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Siza. De CCR adviseert de bestuurder over tal van onderwerpen die de organisatie Siza aangaan en die lokaal en regionaal overstijgend zijn. De begroting, een beleidsplan, het beleid medicatieverstrekking of de regeling kosten dienstverlening cliënten.

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De wet wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening. De CCR brengt op basis van de WMCZ gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur.

De CCR bestaat uit 11-15 cliënten en cliëntvertegenwoordigers (verwanten). De CCR heeft eenmaal per maand een overlegvergadering met de bestuurder. Daarnaast vindt maandelijks de raadsvergadering plaats en wordt een themabijeenkomst georganiseerd. Eenmaal per jaar vindt een ontmoeting met de Raad van Toezicht plaats.

De CCR werkt met een aantal commissies die zich richten op financiën/vastgoed, kwaliteit, WMO, veiligheid en ontwikkeling 't Dorp, communicatie. Een commissie bestaat uit twee of drie leden van de Centrale Cliëntenraad. Regelmatig wordt door leden van de raad een werkbezoek afgelegd aan een locatie; dit kan zijn bij een bewonersoverleg of op een ander moment. Dit om de medezeggenschap op de woon- of werkplek te ervaren.

Medezeggenschapsregeling Centrale Cliëntenraad

Klik hier om de medezeggenschapsregeling van de CCR te lezen. 

Contact 

E-mail: ccr@siza.nl
Telefoon: 06 - 22 68 82 40 (ambtelijk secretaris Petra Blom - Kersten) 

CCR
Rendertime:0.186seconds(Logging enabled)