Stap voor stap

De vernieuwing van Het Dorp wordt in fasen uitgevoerd, stap voor stap. Iedere fase heeft een eigen deelplan voor de bebouwing en de omgevingsruimte. Daarbij werken we vanuit de principes 'thuis, verbinden en natuur'.

Dit plan wordt vervolgens besproken met het projectteam waarin Siza en gemeente samenwerken. Dit team adviseert de betrokken architect en landschapsarchitect ook bij het vervolgtraject richting bouwvergunning.

Partners

Bij de ontwikkeling van de deelplannen wordt ook gekeken met welke partners de vernieuwing kan worden opgepakt. Dit geldt overigens niet voor de eerste fase van de vernieuwing. De in deze fase geplande nieuwbouw wordt door Siza alleen gerealiseerd.

Lerend proces

Zodra een fase is afgerond, wordt deze geëvalueerd en gekeken of en zo ja, hoe, er lering uit kan worden getrokken. Daarmee vormt de vernieuwing van Het Dorp een lerend proces waarbij consequent wordt voortgebouwd op eerder opgedane ervaringen. Siza wil nieuwe concepten op kleine schaal uitproberen. Het testen gebeurt nu ook al in de Paswoningen. Daar onderzoeken wij welke ruimte en technologie een bijdrage leveren aan het zelfstandig wonen van mensen met een beperking. In de vernieuwing wordt dit aspect zichtbaarder gemaakt. In de eerste fase bijvoorbeeld wordt in de geplande nieuwbouw nadrukkelijk ruimte gereserveerd voor onderzoek, innovaties en ontwikkeling.

Input Dorpbewoners

Door de vernieuwing van Het Dorp gefaseerd aan te pakken wordt vermeden dat alle bestaande bebouwing binnen afzienbare tijd wordt gesloopt en alle Dorpbewoners tegelijk moeten verhuizen. Dat is nu niet aan de orde. Het Dorp is een levendige gemeenschap waar de input en betrokkenheid van de bewoners onmisbaar is bij de ontwikkeling van alle vervolgplannen.

Rendertime:0.243seconds(Logging enabled)